POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest firma Polskie Warzelnie Soli Sp. z o.o., ul. Bażancia 34, 02-892 Warszawa, NIP: 5222652800. E-mail: ado@polskasol.pl
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 • Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 • Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 • Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 • Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 • Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;
 • Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

 

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane w serwisie (https://www.supersol.pl/sklep-2/) są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem serwisu.

  

UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Dane osobowe kupującego zbierane przez operatora serwisu (https://www.supersol.pl/sklep-2/) będą udostępniane sprzedającemu w celu umożliwienia finalizacji transakcji zawartej za pośrednictwem w/w serwisu. Jeżeli kupujący wybierze przesyłkę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej – operator serwisu przekaże firmie kurierskiej dane obu stron transakcji w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu.

Operator serwisu przekaże firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez nadawcę/odbiorcę. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora serwisu (https://www.supersol.pl/sklep-2/) podejmą działania windykacyjne. Operator serwisu (https://www.supersol.pl/sklep-2/) pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Danych osobowe użytkowników sklepu internetowego:

zbieramy je w celu realizacji sprzedaży towarów zakupionych w sklepie internetowym (https://www.supersol.pl/sklep-2/) oraz jej prawidłowej realizacji.
dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację sprzedaży.

 • Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych i komentarzy:

dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane   dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe, czat itd.)
dane te obejmują  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP
podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

 

UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Użytkownik może zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz  nie będzie dotyczył realizowanej transakcji.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  ado@polskasol.pl

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

POLITYKA COOKIES

Nasze witryny wykorzystują technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

 • umożliwienia zalogowania
 • utrzymania sesji (stanu zalogowania)
 • dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)
 • tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.
Operator serwisu (https://www.supersol.pl/sklep-2/) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie https://www.supersol.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa  danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym administratorem danych osobowych pod numerem telefonu 500113919  lub e-mail: ado@polskasol.pl